چتر حمایتی حامی  موضوع جدید بیمه گونه است  که موضوع و هدف آن  ارائه خدمات  حقوقی من جمله وکالت در دعاوی و در همه مراجع قضایی اعم از مرحله بدوی، تجدید نظر ودیوان، مشاوره حقوقی بصورت تخصصی وغیر تخصصی در همه زمینه ها، داوری، اخذ رضایت شاکی در صورت لزوم، تنظیم انواع لوایح  دادخواست، شکوائیه، اعتراض به قرار منع تعقیب، تنظیم انواع قرارداها، تنظیم  انواع صورتجلسات و پیگیری امور اداری توسط کارشناسان حقوق با وکالت کاری می باشد .

[/vc_column_text]

[/vc_column][/vc_row]

شرایط قرارداد

تعهدات طرفین

مزایای چتر حمایتی

خدمات چتر حمایتی

نکته آموزشی

  • رونده های مطروحه در هرچهار  سطح در هر مقطع  بدوی ..تجدیدنظر ودیوان ..یک پرونده مجزا محسوب میشود.
  • مرحله بدوی : مرحله ای است که ابتدا دعوی یا شکایت ابتدا  آنجا مطرح می شود ورایی که در این مقطع صادر می شود رای بدوی می گویند .
  • مرحله تجدید نظر : مرحله تجدید نظر مرحله ای است که نسبت به امری دوباره قضاوت می شود وبه نوعی بازبینی اعمال دادگاه بدوی می باشد ودارای همان اختیاراتی است که دادگاه بدوی دارد یعنی به امور موضوعی وحکمی رسیدگی می نماید .
  • دیوان عالی کشور : عالی ترین مرجع قضایی در ایران است که به جهت نظارت بر اجرای درست قوانین در محاکم قضایی وایجاد وحدت رویه قضایی وانجام مسئولیتهایی که طبق قانون به ان محول می شود تشکیل شده است شعب دیوان حق رسیدگی به شکایت از آرای صا دره توسط دادگاههای پایین تر را دارند.
  • دیوان عدالت اداری : دیوان عدالت اداری مرجع عالی قضایی رسیدگی به شکایت مردم از تصمیمات  وعملکرد دستگاهای اداری است (اصل 173 قانون اساسی به منظور رسیدگی به شکایت تظلمات واعتراضات مردم نسبت به مامورین دولتی واحقاق  حقوق انها دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رییس قوه قضاییه تاسسیس  می گردد ).باعنایت به تعریف  فوق الذکر در خصوص مراجع عالی وکلای کم تجربه وکاراموز توانایی وعلم کافی جهت ورود در این مرحله را ندارند وکلایی می توانند در مرحله دیوان وکالت نمایند. که علم و آگاهی کافی به موضوعات حقوقی  ونحوه طرح دعوی در دیوان را می دانند .