دکتر سارا شیرازی مدیریت موسسه حقوقی شبانه روزی حامی

مدارک تحصیلی :

دانش آموخته دانشگاه :  آزاد – حقوق جزا وجرم شناسی …   از سال    80  تا سال  90  و لیسانس حسابداری و….

سوابق کاری ،مدیریتی واجرایی :

فعالیت در دفترخانه اسناد رسمی به مدت  یک سال – همکاری دربانک در وصول مطالبات – مسئول دفتر، در دفتروکالت به مدت دو سال – مشاورحقوقی ومسئول تنظیم قرارداد و دادخواست در دفتر وکالت به مدت سه سال – مشاورحقوقی در موسسه حقوقی به مدت دوسال نیم – مدیرداخلی موسسه حقوقی دوسال ونیم – مدیر جذب پرونده به مدت یک سال – کارشناس قراردادهای موکلین و وکلا به مدت دوسال و…………

مدیر اجرایی ، مدیر داخلی ، مدیر جذب منابع انسانی ،مشاور وکارشناس حقوقی در فضاهای مجازی ،مشاور ومعاونت اجرای طرح های استارت آپی و نوین در مباحث حقوقی وقضایی . ایجاد کسب وکارهای مولد در مباحث حقوقی و……