برای ارسال تفاهم نامه مقادیر زیر را با دقت کامل نمایید