خواهشمندیم تمام فیلدهای مورد نظر را بطور صحیح پر کنید تا بتوانیم با شما تماس بگیریم

  • مشخصات فردی

  • Date Format: MM slash DD slash YYYY
  • سوابق تحصیلی

  • مدرک تحصیلیرشته تحصیلیمعدل کلتاریخ شروعتاریخ پایاننام موسسه آمورشیشهر یا کشور 
  • سوابق کاری

  • نام سازمان یا شرکتسمتمدت سابقهتاریخ شروعتاریخ پایانآخرین حقوق و مزایاعلت ترک کار 
  • شغل درخواستی

  • مشخصات آدرس

فردین رحمان پور
مدیر سایت

کارشناس نرم افزار کامپیوتر

ایمیلانستاگرام