هدف ما

لیکن این موسسه برای اولین بار در ایران طبق قرارداد مکتوب با موکل تعهد و تضمین می نماید در صئرن عدم موفقیت کلیه حق الوکاله ی دریافتی را به موکلین محترم باز گزداند

معنی و مفهوم آن این است که این موسسه با تکیه بر وکلای چیره دست و حقوقدان به معنای واقعی کلمه و مسلط به قوانیین جاری و ساری وحتکما و قطعی قادر به گرفتن رای مثبت و موافق از دادسرا دادگاه بدوی تجدید نظر و حتی دیوان (عالی و عدالت اداری) است

علت اعزام وکیل به محل مورد نظر شما که این نیز برای اولین بار در تاریخ موسسات حقوقی صورت گرفته است چند دلیل می باشد که جلوگیری از اتلاف وقت و صرف هزینه ی سربار اهم آنها می باشد.

به طور طبیعی در صورت عدم موفقیت هیچ وکیلی حق الوکاله را به موکل بار نمی گرداند دلیل شان هم موجه است زیرا می گویند ما مامور به نتیجه نیستیم مامور به وظیفه ایم حتی طبق قانون کانون وکلا که باید ده درصد از حق الوکاله را کم کنند و مابقی را به موکل برگردانند انجام نداده و کلیه ی مبلغ حق الوکالعه را حق خود می دانند..