گالری

چرا حامی

در این موسسه وکلا به طور تخصصی به موکلین خدمات داده و به منظور سرعت در عمل دقت در انجام کار و تضمین موفقیت پرونده ها را تخصصی انتخاب نموده و اقدام می نماید به این معنی که موضوعات حقوقی و مالی  کیفری ثبتی مواد مخدر سایبری جرایم پزشکی ملکی و …. را به وکلای تخصصی خود می سپارد و از اینکه هر وکیل به هر جرمی بپردازد پرهیز نموده ایم

گروه داوری

تجمیع و دعوت طرفین دعوا به منظور صلح و سازش از یک سو و توجیه آنکه شروع به تشکیل پرونده عواقبی را برای متهم در پی دارد باعث می گردد از یک سو دادسراها خلوت تر و از سوی دیگر تشکیل پرونده با اتمام حجت باشد. در این بین دو طرف از رای صادره راضی تر خواهند بود شاید بدین وسیله خیلی از دعوا ها بی آنکه شروع شود پایان یابد.