1-گروه کارشناسان شناور- به ترتیب 22 نفر- 44نفر- 88نفر ودرنهایت حدود100نفراست.

2-گروه مشاوران ستادی در سه شیفت به ترتیب 3نفر-6نفر ودرنهایت15نفر است.

3-کارگروه تشخیص درابتدا3نفروبه مروردر سه شیفت هشت ساعته 9نفر ودرصورت لزوممی توان در هر شیفت گروه های بیشتری فعالیت نمایند

4-گروه کارشناسان انعقادقرارداد

5-سه نفر مشاورحقوقی تلکرام و سایت (آنلاین)

6-گروه کارمندان تایپ لایحه

نکته :

ثبت نام وعضویت عمومی در سایت موسسه دارای ویژگیهایی است که توجه شما رابه آن جلب می نماید.