واحد تبلیغات و روابط عمومی

  • نوشتن مطلب و فراهم کردن اطلاعات برای بازید کنندگان سایت
  • شناسایی گروه های اصلی مشتریان و مخاطبان و یافتن بهترین راه دسترسی به آنها
  • ارزیابی برنامه های تبلیغاتی و تعیین میزان انطباق آنها با اهداف و خط مشی بخش روابط عمومی