هولدینگ حقوقی

  • تیم دعاوی مالیاتی و ورشکستگی
  • تیم دعاوی خانواده ـ امور حسبی
  • تیم دعاوی تجاری ـ شرکتها و اسناد بانکی